Svartbyn ligger i nära anslutning till Boden och öster därom. Svartbyträsket delar byn i två områden en norra och en södra del. Norra och södra Svartbyn.

Norra sidan var den sida av byn som de första bosättarna slog sig ner. Ett mycket kuperat landskap med stenbunden mark, som sluttar ner mot träskets strand. Ingen plats för odlingar fanns i någon större omfattning.

I norr ett mäktigt skogsområde som sträcker sig mot de nedlagda forten Mjösjö och Gammeläng. Ett fint strövområde att vistas i och närhet till.

En gammal pittoresk byaväg slingrar sig fram, där den en gång blev upptrampad som stig finns bevarad i sin allra första sträckning genom byn.
Ny väg, väg 605, har byggts norr byn som genomfartsled mot E 4. Även ny förbindelse (del) mot södra sidan har anlagts.

Ny bebyggelse finns insprängt bland de gamla renoverade gårdarna, som ger en fin bild av gammal och ny arkitektur.

Och dessutom Svedjefortet med härliga vyer runt hela Svartby-träsket mot staden Boden och siluetter av Bodens fästning.

Norra sidan präglas mycket av den vackra och slingriga väg längs träskets strand, som går genom byn med varierad gammal och ny bebyggelse. Vägen helt orörd i sin sträckning från tidernas begynning.

Södra sidan består av slättland från Bodens stads gräns i väster till det mäktiga Gruvberget i öster. Järnvägen och väg 97 mellan Luleå och Boden går genom området.

Två stora industriområden finns, Västra med c:a 50 och Östra med c:a 40 små och medelstora företag.

Området norr järnvägen är numera, från början av 1960 talet, bebyggt till ett modernt villasamhälle. Villor istället för hölador har vuxit upp.

Det var på 60 talet som Bo-den expanderade och kravet på mark växte, och närmast till hands fanns byns närstå-ende jordbruksmark, som ett begärligt expansionsområde.

Vårt mellanliggande vatten har under ett antal år genomgått ett stort och omfattande miljöarbete, för att få ett renare vatten med utfiskning av vitfisk och årliga insläpp av vatten genom en överledning från Luleälven, som nu börjar visa sig framgångsrikt.

Södra sidan präglas av det moderna villaområdet och den mångfald av industrier, som under 1960 talet och framåt växte upp på den mark, som en gång var böndernas, den odlade jordens eget område.

Gjorda åtgärder i Svartbyträsket

1. 1989 provtagningar vid 90 tillfällen.

2. 1993 överföringsledning från älven med 200 liter/sekund dygnet runt. Fyra utsläppsventiler i sjöns djupaste delar.

3. 1993 konstgjord införsel av vatten via hävert från älven genom Bodån under sommarperi-oden.

4. 1995 stationer för utpumpning av vatten uppgraderas.

5. 1994-1998 dagvatten från Erikslund och Fagernäs leds till sjöns utlopp i stället för ut i sjön.

6. 1998- utfiskning av vitfisk som mört, id och braxen. Totalt tas 30 ton upp under åren.

7. 2007 planteras gös  ut.