Stadgar för Svartby byamäns samfällighetsförening (orgnr 716465-6220) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Boden, Norrbottens län.

Denna stadgeändring är antagen vid extra stämma 2013-04-24 och fastställd 2013-06-19.

§ 1. Firma

Föreningens firma är Svartby byamäns samfällighetsförening.

§ 2.Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna Svartbyn GA:4, GA:8, GA:10, GA:12, samt ägor m.m. som genom laga skifte fastställt 1859-11-05 akt Överluleå 181, samfällda för Svartby skifteslag, Norrbottens län, varav i jordregistrets samfällighetsförening registrerats s:1, s:4 och s:16.

§ 3.Grunderna för förvaltning

Samfälligheten (erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

För fiskets utövande gäller: Medlemmar och nyttjanderättshavare får bedriva fiske inom fiskesamfälligheten i enlighet med av stämman fastställd plan och beslutade bestämmelser. Medlem och nyttjanderättsinnehavare skall vid utövande av fiske inneha särskilt fiskekort (fiskerättsbevis) som utfärdas genom styrelsens försorg. Upplåtelse av fiske till utomstående sker genom försäljning av fiskekort vars antal, pris och giltighet bestämmes av stämman. Föreningens inkomster av fiskekortsförsäljningen skall i första hand användas till fiskevårdande åtgärder inom samfälligheten.

§ 4. Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet under § 2.

 § 5. Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Bodens kommun.

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6. Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande/byaålderman bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7. Styrelse. Kallelse till sammanträde. Föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 5 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8. Styrelse. Beslutförhet. Protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom röstning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets beslut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9. Styrelse förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltning omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan-31 december.

§ 12. Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13. Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till varje medlem i vanligt brev.

Kallelse skall vidtas senast 15 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden i vanligt brev till den eller de det direkt berör.

§ 14. Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15. Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av sekreterare för stämman

3. val av två justeringsmän

4. styrelsens och revisorernas berättelser

5. ansvarsfrihet för styrelsen

6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. ersättning till styrelsen och revisorerna

8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10. val av revisorer och suppleanter

11. fråga om val av valberedning

12. villkor för medlems fiske

13. villkor för upplåtande av fiske till utomstående

14. fråga om fiskevårdande åtgärder

15. val av fisketillsyningsmän (efter hänvändelse till Länsstyrelse erhåller dessa   särskilt förordnande)

16. övriga frågor

17. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2, 3, 6, 17

§ 16. Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 17. Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18. Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§ 19. Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas till gängligt för medlemmarna.

Lämna ett svar