Samfälligheten förvaltar

Bakgrund
Vid de olika förrättningar som ägt rum genom åren, storskifte 1807, laga skifte 1831 – 1859, har mark, sjöar och fiske avsatts för gemensamt behov för byns bönder.
Nedan redovisas de markområden, sjöar, fiske och byggnad som föreningen är ägare till.

Sjöar
Svartbyträsket utom en del närmast Bodens stad. Storlek: 119 ha.
Lillträsket, 5 ha.
Ängesträsket, 12 ha.
Rörträsket 60 ha.

Markområden

Vid Svartbyträskets strand på norra sidan samt avsatt tillfartsväg från Svartbyleden, ca:190 m. Markområdet ca: 700 m2.

Markområdet troligen avsatt till en båtplats.

 

Degermyran, 8,2 ha. Avsattes vid Laga skiftet för böndernas behov av myrröta för tillverkning av salpeter.

Fäbodvall, 1,4 ha. En gammal fäbodvall. Området består av gammal skog. Klassat som nyckelbiotop.

Grustäckt, 2,3 ha. Söder Gammelängsberget.

Ett område vid sydöstra delen av Svartbyträsket, avsatt som lertäckt, 2,4 ha. Kallas i dagligt tal för “Viken”.

Fiske
Övrigt fiske i Luleälven inom samfällighetens område, 246 ha. Sportfiskeklubben Börstingen administrerar fisket. Länk till Börstingen

Byggnad
Bagarstuga med bakugn, byggt 1993.
Arkiverade gamla kartor och handlingar.

Samfällighetens äldre handlingar och kartor förvaras i Boden stads arkiv.