Budkavel = Trästav med inskurna tecken som i äldre tider sändes omkring för att båda delägarna till byastämma.
På budkaveln är inristat årtalen 1886 och 1892 3/7.

Så sent som 1957 fördes budkaveln genom byn med kallelse till byastämma av någon pojke från byn som fick en slant för besväret.

År 1814 gick denna budkavel med kallelse till byamännen.
Samteliga Svartby Byamän undatagandes de som hafwa frihets år bör den åttonde om aftonen sig här Städes infinna, för att den 9. skjutsa till Rosvik, och bör Hvar och en med hafva mat, så att han emot Contant betalning kan bespisa 2ne man en måltid. Den som försummer denna sin skjutsnings skyldighet, kommer att fällas till böter i Likhet med hwad uti Kongl. Tågordningen den 15. September 1791 finnes föreskrifvit”.

Luleå den 4de Juni 1814

 

Delägare i föreningen är den som är ägare av eller delägare i en fastighet som har åsatt mantal i gemensamma marker och/eller i gemensamt fiske. Mantalet är kopplat till hur stor andel fastig-heten har i föreningens gemensamma tillgångar.

År 1705 registrerades i byn 9 st jordägare (8 hemman och ett kronohemman) vars fastigheter hade åsatt mantal på sina fastigheter och som genom fastig-hetsdelningar numera är 67 fastigheter.
Byns mantal är 3 1/16 mantal. Antal delägare är 75.

Bodens kommun är den största delägaren genom de stora inköpen av mark på 1960-talet för bo-stads- och industri-etableringar.